,,Cirkulárna ekonomika je systémové riešenie, ktoré sa sústreďuje na globálne výzvy ako zmena klímy, strata biodiverzity, odpad a znečistenie.“

Cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo. Na Slovensku zatiaľ len v plienkach, no inde na svete sa tento výraz začína skloňovať čoraz častejšie. Prečo je to vôbec dôležité? A prečo by sa aj u nás tento typ ekonomiky mal zaužívať na bežnej báze?

V súčasnom hospodárstve berieme materiály z našej planéty, vyrábame z nich výrobky a nakoniec ich vyhodíme ako odpad - tento proces je lineárny. Je založený na modeli "vezmi - vyrob - spotrebuj - zahoď". Spolieha sa na veľké množstvo lacných, ľahko dostupných materiálov a energie. Dnes sa tempo spotreby čoraz viac zrýchľuje, čo môže byť vnímané ako progres, no pre planétu a v konečnom dôsledku aj pre nás – je to neudržateľný spôsob života.

Povrchový ťažobný stroj

V cirkulárnej ekonomike je to naopak. V prvom rade ide o spomalenie spotreby zdrojov a zastavenie tvorby nadbytočného odpadu. Je to model výroby a spotreby, ktorý zahŕňa zdieľanie, prenájom, opätovné používanie, opravu, renováciu a recykláciu existujúcich materiálov a výrobkov tak dlho, ako je to len možné. Týmto spôsobom sa predlžuje životný cyklus výrobkov. 

Cirkulárna ekonomika je založená na troch princípoch:

  • minimalizácia odpadu a znečistenia,
  • opakovaný obeh výrobkov a materiálov,
  • regenerácia prírodných systémov.

+ znamená zmenu spôsobu, akým spotrebúvame a používame tovar a služby a prehodnotenie konzumného správania ako spoločnosti.

Prečo je cirkulárna ekonomika a jej aplikácia dôležitá?

Svetová populácia rastie a s ňou aj dopyt po surovinách. Ich ponuka je však obmedzená. Okrem závislosti na dodávke surovín z iných krajín má ťažba a používanie surovín veľký vplyv na životné prostredie. Zvyšuje spotrebu energie a emisie CO2. 

Prečo potom lineárna ekonomika stále prosperuje? Je to jednoduché. Ponúka vysoké zisky výrobcom na celom svete a nízke ceny spotrebiteľom v rozvinutých krajinách. Lineárne hospodárstvo však nehodnotí náklady na obrovské množstvo odpadu, znečistenie a emisie uhlíka, ktoré sú súčasťou tohto systému. 

Muž stojaci uprostred smetiska

V skutočnosti je priemysel často motivovaný k plytvaniu, pretože sa od neho len zriedkavo vyžaduje, aby zaplatil všetky environmentálne alebo sociálne náklady spojené s týmito činnosťami. Ak by sa stanovila cena za škody, ako sú emisie alebo odpad a odmeňovali by sa udržateľnejšie prístupy, došlo by k mnohonásobnému zlepšeniu. Výsledkom by boli zdravé ekosystémy, bezpečnejšie pracovné podmienky a vysokokvalitné environmentálne tovary a služby.

Benefity cirkulárnej ekonomiky?

Zakomponovanie cirkulárnej ekonomiky do hospodárstva by mohlo priniesť širokú škálu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych výhod. 

  • Cirkulárna ekonomika chráni životné prostredie - znižuje emisie, minimalizuje spotrebu prírodných zdrojov a znižuje tvorbu odpadu.
  • Prináša výhody miestnej ekonomike.
  • Stimuluje rozvoj nového, inovatívnejšieho a konkurencieschopnejšieho priemyselného modelu a zvyšuje hospodársky rast. 
  • Podporuje nezávislosť od zdrojov, obnovu biotopov či čistenie ovzdušia.

Ako funguje cirkulárna ekonomika v praxi?

Dá sa aplikovať na väčšinu oblastí ľudskej hospodárskej činnosti, od spôsobu výroby a spotreby potravín, plastov, oblečenia, či iných produktov až po spôsob nakladania s odpadom. Príkladom môže byť živočíšny priemysel, ktorý vyrubuje obrovské plochy lesov, čím sa strácajú životne dôležité zásobníky uhlíka a zároveň vypúšťa obrovské množstvá oxidu uhličitého a metánu.

Cesta medzi poľom a lesom


K strate biotopov dochádza v dôsledku masového pestovania monokultúrnych plodín a lineárnych hospodárskych postupov v poľnohospodárstve a rybolove. Existuje reálna hrozba kolapsu populácie a následného katastrofického "domino" efektu v celom potravinovom reťazci. Cirkulárne riešenia zavádzajú regeneratívne poľnohospodárske postupy, menia stravovanie smerom k alternatívnym zdrojom bielkovín a znižujú plytvanie potravinami prostredníctvom lepších systémov skladovania, modelov prerozdeľovania potravín a zmeny správania domácností.


Ďalším príkladom je globálny textilný priemysel, ktorý je druhým najväčším znečisťovateľom na svete. Je zodpovedný za približne 8 až 10 % globálnych emisií uhlíka - viac ako letecká a námorná doprava dohromady, spotrebuje 79 biliónov litrov vody ročne a vyprodukuje 92 miliónov ton odpadu. Riešenie? Výroba kvalitného oblečenia na biologickej báze, recyklácia a upcyklácia starého oblečenia a rozširovanie obchodných modelov ako prenájom oblečenia.

Plátená taška s logom recyklácie

Pýtaš sa, ako aj ty môžeš prispieť k zmene? Odpoveďou je ekonomika spoločného zdieľania. Vzťahuje sa na spoločné využívanie produktov alebo iných zdrojov viacerými ľuďmi. Jedným z príkladov je platforma AirBnB, ktorá umožňuje ľuďom zdieľať svoje priestory, alebo Uber, Blablacar či iné carsharing služby, kde ľudia zdieľajú autá na prepravu, koncept coworkingu, kde ľudia zdieľajú kancelárie alebo Couchsurfing, kde zase ponúkajú na prespatie doslova svoj gauč. 

Najnovším prírastkom do rodiny spoločného zdieľania je služba Shareo, ktorá funguje na báze požičiavania si predmetov. Paleta zdieľaných produktov je skutočne široká a registrácia je otvorená pre všetkých. Každý tak môže prispieť k udržateľnejšiemu spôsobu života požičaním si vecí namiesto kúpy nového a navyše si vytvoriť bočný príjem. Zdieľanie vecí umožňuje, aby sa existujúci tovar a zdroje využívali plnohodnotnejšie, namiesto aby iba nečinne ležali skladom. Takto vytvárajú neustále hodnotu aj po zakúpení.
Základná filozofia je, že keď niečo práve nepoužívaš, niekto iný z toho môže získať hodnotu.

Pri zavádzaní modelu zdieľanej platformy vzniká niekoľko kľúčových výhod pre všetky zúčastnené strany a pre spoločnosť ako celok:

  • Prenajímatelia produktov - profitujú zo Sharea, pretože získajú peňažnú kompenzáciu za to, že umožnia iným používať ich produkty v čase, keď ich nepoužívajú.
  • Nájomcovia produktov - taktiež profitujú zo Sharea, pretože môžu niečo využívať bez nákladov na kúpu nového a bez režijných nákladov vlastníctva produktu.

.bodka na záver

V súčasnosti je úplne zrejmé, že náš plytvajúci hospodársky systém sa rozširuje ďaleko za hranicu únosnosti planéty, čo vedie ku katastrofálnym dôsledkom od masového vymierania, neúrody až po migráciu spôsobenú zmenou klímy. Súčasný svetový hospodársky model predpokladá, že planéta je schopná neobmedzenej hojnosti. Je preto nevyhnutné, aby sme sa všetci spoločne sústredili na ten najlepší vývoj riešení pre súčasné neudržateľné spôsoby používania výrobkov.

Cirkulárna ekonomika a obmedzenie spotreby a produkcie nového je logickým spôsobom, ako zabrániť budúcej ére nedostatku a nenávratného poškodenia prírody. Pozitívna správa je, že sme na začiatku významného posunu smerom k cirkulárnemu obchodnému modelu, ktorý je viac orientovaný na zdieľanie. Uskutočnenie tohto prechodu pomôže zabezpečiť, aby bolo naše hospodárstvo čo najefektívnejšie, čo najlepšie slúžilo zákazníkom a znížilo našu závislosť od nových zdrojov. Tento model optimalizuje používanie už existujúcich výrobkov, čo vedie k udržateľnejšiemu využívaniu materiálov. Takisto výrazne znižuje prevádzkové náklady spoločností, ktoré si ho osvoja. 

Shareo tím

Najnovšie blogy

Požičaj si a prenajmi

V Shareo môžeš byť na dvoch pozíciách naraz. Speňaž to, čo ti leží doma a ušetri požičaním si toho, čo práve potrebuješ