Ochrana osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

 

Úvod.    Čo sú osobné údaje?

      Za osobné údaje sa považuje akákoľvek informácia týkajúca sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby (ďalej aj ako „dotknutá osoba“). V nadväznosti na uvedené, žiadame osoby registrované  pre užívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom, ktorí sú zároveň dotknutými osobami (ďalej aj ako „Užívateľ“ alebo „Vy“), aby si túto informačnú povinnosť riadne preštudovali.

 

I. Kto spracúva moje osobné údaje?

Subjektom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ v zmysle Nariadenia je naša spoločnosť:

 

Obchodné meno                            : Shareo s. r. o.

Sídlo                                                : Tallerova 4, 811 02 Bratislava

IČO                                                  : 53 786 149

zápis                                                : Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.   157630/B

 

(ďalej aj ako „Poskytovateľ“ alebo „my“ vo všetkých gramatických tvaroch).

 

II. Na koho sa môžem v súvislosti s osobnými údajmi obrátiť?

Ak ste fyzickou osobou a spracúvame Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou. Ako dotknutá osoba sa môžete obracať so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov na nás, a to:

a. e-mailom na adrese info@shareo.sk

b. telefonicky na t. č. +421 948 22 89 89

 

               Zároveň Vás zdvorilo prosíme o prečítanie si nasledovných informácií a podmienok spracúvania Vašich osobných údajov, kde sa dozviete všetky potrebné podrobnosti vrátane Vašich nárokov a práv.

 

 III. Na aké účely sú moje osobné údaje spracúvané?

Ako Poskytovateľ spracúvame Vaše osobné údaje na tieto účely:

a. Poskytnutie služby sprostredkovania príležitosti na uzatvorenie nájomnej zmluvy na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;

b. Ochrana a domáhanie sa práv poskytovateľa služieb a užívateľov služieb na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a na účel plnenia si zákonných povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia;

c. Marketingová komunikácia (priamy marketing) na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;

d. Riadne a správne fungovanie webu a aplikácie Poskytovateľa (tzv. cookies) na právnom základe čl. 6 ods. (1) písm. a) Nariadenia.

 

IV. Spracúvanie Vašich osobných údajov podľa ods. III písm. a) podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia je potrebné pre poskytnutie služieb. V prípade, že nám neposkytnete Vaše osobné údaje, nemôžeme Vám poskytnúť naše služby. Poskytnutie osobných údajov je teda nevyhnutné za účelom ďalšej komunikácie a poskytnutia služieb. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo občianskeho preukazu alebo pasu a dátum expirácie platnosti predmetného dokladu totožnosti. Uvedená požiadavka je nevyhnutná pre registráciu Vás ako Užívateľa; v prípade ak svoj súhlas so spracúvaním odvoláte zaniká aj Vaša registrácia ako Užívateľa.

 

V.   Pri spracúvaní osobných údajov podľa ods. III písm. b) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Vaše osobné údaje spracúvame za účelom ochrany oprávnených záujmov a majetku nás ako aj iných užívateľov našich služieb. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo a podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia za účelom plnenia si zákonných povinností, najmä vedenia účtovníctva. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou a osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu vyžadovanom zákonom.

 

VI. Pri spracúvaní osobných údajov podľa ods. III písm. c) Vás ako nášho zmluvného partnera chceme informovať o rôznych našich ponukách a akciách. Ide o priamy marketing a takéto spracúvanie osobných údajov je našim oprávneným záujmom. Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

 

VII. Pri spracúvaní osobných údajov podľa ods. III písm. d) spracúvanie Vašich osobných údajov je spracúvaním tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webovej stránky Poskytovateľa napríklad tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, pri meraní návštevnosti webovej stránky alebo spôsobu jej využívania s cieľom jej užívateľského zlepšovania. Webová stránka Poskytovateľa používa súbory cookies na účely zabezpečenia riadneho fungovania webovej stránky ako aj na účely rozpoznania Vašich údajov z predchádzajúcej návštevy, čo robíme za účelom spríjemnenia užívateľského prostredia. Spracúvanie cookies sa vykonáva na základe Vášho súhlasu. Pri návšteve webovej stránky Poskytovateľa po prvý raz, sa Vám zobrazí pop-out okno s informáciami o spracúvaní cookies a rôznymi možnosťami akcií. Po vybratí možnosti „Prijať“, vyjadríte súhlas s tým, aby sme všetky kategórie cookies a doplnkov, ktoré ste označili v pop-out okne, používali tak, ako je popísané v pop-out okne a v tomto dokumente. Ukladaniu súborov cookies do vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť aj nastavením vášho webového prehliadača; v takomto prípade však webová stránka Poskytovateľa nemusí správne fungovať.

 

VIII. Ako dlho spracúvate moje osobné údaje?

Doba spracúvania Vašich osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:

a. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. a. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,

b. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. b. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi

c. pri účele spracúvania podľa odseku III. písm. c. do podania námietky dotknutou osobou, najmenej však po dobu vyžadovanú právnymi predpismi,

 

IX. Sú moje osobné údaje poskytované tretím osobám?

Vaše osobné údaje poskytujeme Vašej druhej zmluvnej strane v súvislosti s uzatvorením nájomnej zmluvy a môžeme ich poskytnúť tretím osobám za účelom spracovania externých služieb alebo orgánom činným v trestnom konaní, súdom alebo iným orgánom verejnej moci oprávneným prejednávať priestupky alebo správne delikty. V takomto prípade je tretia osoba v postavení sprostredkovateľa a zabezpečuje všetky požiadavky na riadnu ochranu Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní, súdov alebo iných orgánov verejnej moci, ktoré sa spravujú podmienkami ustanovenými osobitným zákonom.

 

X. Aké sú moje práva ako dotknutej osoby?

i. Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vystavíme potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, vystavíme Vám na základe Vašej žiadosti kópiu týchto osobných údajov.

 

ii. Vystavenie prvej kópie podľa čl. VIII ods. i. je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, Vám budeme účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré nám s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ požiadate o informácie formou elektronických prostriedkov, budú Vám poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Môžeme Vám však odmietnuť poskytnutie kópie uvedenej v tomto odseku, ak by toto Vaše právo malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 

iii. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ o Vás evidujeme nesprávne osobné údaje. Zároveň máte právo aj na doplnenie neúplných osobných údajov. Ako Poskytovateľ vykonáme opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo nás o to požiadate.

 

iv. Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b. ako dotknutá osoba odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,

c. ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. VIII ods. xi. a nasl.,

d. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,

e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti vyplývajúcej zo zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 

v. Ako dotknutá osoba nebudete mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

a. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b. na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej poskytovateľovi,

c. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Poskytovateľa.

 

vi. Ako Poskytovateľ vykonáme výmaz osobných údajov Vás ako dotknutej osoby na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotíme, že Vaša žiadosť je dôvodná.

 

vii. Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

a. napadnete správnosť osobných údajov námietkou podľa čl. VIII ods. iii., a to počas obdobia umožňujúceho nám ako Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b. spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba žiadate namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;

c. ak už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d. ak ste ako dotknutá osoba namietali voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku Poskytovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej ako Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na Vašej strane ako dotknutej osoby.

 

viii. Pokiaľ ako dotknutá osoba žiadate o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, my ako Poskytovateľ nebudeme s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez Vášho súhlasu.

 

ix. Ako dotknutú osobu Vás budeme informovať, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

 

x. Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť osobných údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, pričom máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

 

xi. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

 

xii. My, ako Poskytovateľ, doručenú námietku v primeranom čase posúdime. Ako Poskytovateľ nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje v prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie takýchto osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

xiii. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.

 

xiv. Ako dotknutá osoba svoj súhlas odvoláte tak, že nás ako Poskytovateľa kontaktujete so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

 

xv. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

 

xvi. Ako dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, pokiaľ sa domnievate, že boli porušené Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov.

 

xvii. Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva automatizované spracúvanie vrátane profilovania ani behaviorálna reklama.

 

xviii. Pri spracúvaní osobných údajov sa nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín, t. j. mimo európsku úniu alebo európsky hospodársky priestor.