Obchodné podmienky

I.  Pravidlá súťaže Shareo.sk (28.11.2022 – 18.12.2022)

II. Obchodné podmienky pre osoby (FO/PO) využívajúce služby SHAREO.sk – pre Nájomcov a Prenajímateľov

 

I. Pravidlá súťaže Shareo.sk (28.11.2022 – 18.12.2022)

1 Organizátor a Realizátor spotrebiteľskej súťaže a podmienky súťaže 

Organizátorom a realizátorom súťaže je spoločnosť Shareo s. r. o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava, IČO: 53786149, DIČ: 2121567657, IČ DPH: SK2121567657  (ďalej len „Organizátor/ Shareo s. r. o.“). 

Účelom a predmetom tohto štatútu je záväzná úprava podmienok súťaže realizovanej v čase 28.11.2022 – 18.12.2022 a uskutočnenej pod označením „súťaž“. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci svoj bezvýhradný súhlas s podmienkami súťaže uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. Súťaž je propagačnou súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2 Termín a miesto konania súťaže 

Súťaž je časovo limitovaná a to v období od 28.11.2022 – 18.12.2022. Pre zaradenie do súťaže je potrebné splnenie podmienok súťaže uvedených v čl. III a IV. tohto štatútu. 

3 Podmienky účasti v súťaži

Odsek 1: Súťaž je určená pre všetkých používateľov Shareo.sk, používateľov sociálnej siete Facebook a používateľov sociálnej siete Instagram (ďalej len „používatelia“), ktorí dovŕšili vek 18 rokov, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky/Českej republiky. Zapojením sa do súťaže používateľ súhlasí s jej podmienkami a s týmto štatútom. 

Odsek 2: Podmienkou účasti v súťaži je splnenie všetkých podmienok pre zapojenie sa do súťaže, ktoré sú uvedené v tomto Štatúte. 

Odsek 3: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom Organizátora, alebo osoba jej blízka, tak prebehne nové žrebovanie až pokiaľ nebude vyžrebovaný výherca podľa tohto Štatútu.

4 Pravidlá súťaže 

Odsek 1: Podmienky pre zapojenie sa do Súťaže:

 • Do žrebovania bude zaradený každý, kto sa zaregistruje na shareo.sk ako prenajímateľ a súčasne zverejní minimálne jeden inzerát s produktom určeným na prenájom.
 • Súťažiaci musí mať vek minimálne 18 rokov.
 • Inzerát musí zostať zverejnený minimálne do losovania a žrebovania súťaže.
 • Registrácia a pridanie inzerátu musí prebehnúť v čase trvania súťaže od 28.11.2022 do 18.12.2022.
 • Žrebovanie súťaže prebehne 19.12.2022 a výhercu budeme kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených pri jeho registrácii.

Odsek 2: Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže o výhry, ktorá je realizovaná na tejto stránke.

Aby mohol byť súťažiaci zaradený do žrebovania o výhry, musí splniť podmienky uvedené v Odseku 1 vyššie. 

Odsek 3: Súťažiaci sú v Súťaži identifikovaní prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených pri ich registrácii na www.shareo.sk

5 Určenie výhercov súťaže a ceny 

Odsek 1: Výhrou je výrobník sódy „SodaStream Spirit Black“.

Odsek 2: Žrebovanie výhercov o výhry vykoná Organizátor súťaže. Žrebovanie prebehne 19.12.2022 a výhercu bude kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených pri jeho registrácii. Spôsob kontaktovania výhercu určuje Organizátor. 

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie Organizátora Súťaže konečným rozhodnutím. 

V prípade, že výhercovia nesplnia podmienky pravidiel spotrebiteľskej súťaže, alebo sa ich nepodarí zastihnúť v stanovenej lehote a stratia právo na výhru. 

Pokiaľ nebude možné výhercu opakovanie kontaktovať (telefonicky a ani e-mailom) do troch pracovných dní od termínu žrebovania, tak bude vyžrebovaný nový výherca.

Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.

Pri kontaktovaní výhercov budeme od nich žiadať nasledujúce údaje: meno, e-mailovú adresu, adresu bydliska a tel.č.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo následky spôsobené nesprávnym alebo chybným zadaním údajov alebo užívaním výhry.

6 Úhrady spojené s výhrami 

Súťažiaci, ktorí sa zúčastnia tejto promočnej akcie, neplatia v súvislosti s výhrami daň z príjmu fyzických osôb a/alebo iné poplatky, tieto znáša organizátor. Poštovné náklady doručenia výhier výhercom znáša organizátor. Ostatné náklady a výdavky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s použitím výhry, znášajú výhercovia. 

7 Ochrana osobných údajov 

Odsek 1: Zapojením do súťaže súťažiaci dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov spôsobom a za účelom uvedeným v tomto štatúte súťaže. Súťažiaci zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol poučený organizátorom o svojich právach a povinnostiach v súlade s § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov a tomuto poučeniu v plnom rozsahu porozumel. Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje podľa Štatútu zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. 

Odsek 2: Organizátor je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia, a takisto aj kontaktovania a zverejnenia mien výhercov až do dovolania. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §19 zákona č. 18/2018 Z.z.. Shareo s. r. o., Tallerova 4, 811 02  Bratislava ako Organizátor súťaže bude v súlade s pravidlami súťaže spracúvať osobné údaje, a to za účelom doručenia výhry. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. 

Odsek 3: Organizátor je povinný informovať dotknutú osobu o spracovaní jej osobných údajov za účelom doručenia výhry. 

Odsek 4 : Organizátor/ Shareo s. r. o. ako technický realizátor spotrebiteľskej súťaže bude v rozsahu podmienok v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže spracúvať osobné údaje, a to za účelom odovzdania výhry. Spoločnosť Shareo s. r. o. bude vyššie uvedené osobné údaje spracúvať výhradne pre konkrétne účely tejto súťaže, pričom za okruh dotknutých osôb sa budú považovať fyzické osoby, ktoré sa v súlade so štatútom spotrebiteľskej súťaže organizovanej spoločnosťou Shareo s. r. o. tejto súťaže zúčastnia. 

Odsek 5: Výherca zapojením sa do súťaže a prevzatím výhry súhlasí s fotodokumentáciou preberania výhry a jej následnou publikáciou na sociálnych sieťach organizátora Facebook a Instagram.

8 Zodpovednosť Organizátora a Realizátora za priebeh súťaže 

Odsek 1: Organizátor Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia, predĺženia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej Pravidiel. 

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži. 

Odsek 3: Registráciou do Súťaže podľa bodu IV, ods. 2 týchto Pravidiel dáva každý Súťažiaci (resp. účastník Súťaže) v súlade s § 12 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súhlas Organizátorovi bezodplatne využívať aj iné zložky osobnostných práv Súťažiacich v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch Organizátora, a na výrobkoch Organizátora s tým, že môžu byť vytvárané a zverejňované obrazové záznamy Súťažiaceho, a to po dobu 1 roka odo dňa ukončenia Súťaže. 

Odsek 4: Organizátor Súťaže nezodpovedá za prípadnú technickú chybu, poškodenie či zničenie databázy súťažných profilov či ich častí v rámci elektronickej registrácie do súťaže. 

9 Záverečné ustanovenia 

Odsek 1: Organizátor nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo v iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť štatút súťaže. 

Odsek 2: Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže hráčov, ktorí budú podozriví z podvodného správania alebo z používania falošných profilov. 

Odsek 3: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto Pravidiel Súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto Súťažiaceho zo Súťaže. 

Odsek 4: V prípade ak Súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo k vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Organizátorovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. 

Odsek 5: Súťažiaci súhlasí so štatútom súťaže a vedome poskytuje svoje údaje Organizátorovi súťaže. Informácie, ktoré súťažiaci poskytne, budú použité na kontaktovanie výhercov a na marketingové účely. Organizátor súťaže nehradí Účastníkom žiadne náklady či prípadnú škodu, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži. 

Bratislava, dňa 28.11. 2022 

 

II. Obchodné podmienky pre osoby (FO/PO) využívajúce služby SHAREO.sk – pre Nájomcov a Prenajímateľov

 

1 Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej aj ako „OP“) upravujú podmienky poskytovania akýchkoľvek a všetkých služieb poskytovaných prostredníctvom aplikácie shareo.sk (ďalej aj ako „Aplikácia“) alebo webu www.shareo.sk (ďalej aj ako „Web“) vrátane vzťahu medzi poskytovateľom týchto služieb (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou registrovanou  pre užívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom prostredníctvom Webu alebo Aplikácie (ďalej aj ako „Užívateľ/Vy“), ako aj medzi Užívateľmi navzájom. Poskytovateľom je obchodná  spoločnosť s obchodným menom: Shareo s. r. o., IČO: 53 786 149, sídlo: Tallerova 4, 811 02 Bratislava, Slovensko, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 157630/B.

1.2 Tieto OP stanovujú podmienky a pravidlá využívania služieb poskytovaných Poskytovateľom prostredníctvom Webu a Aplikácie, ktorých účelom je spojiť ich Užívateľov (ďalej aj ako „Služby“), ktorým tým vytvára príležitosť uzatvoriť záväzkový vzťah, ktorého predmetom je odplatný nájom hnuteľnej veci (ďalej aj ako „Predmet nájmu“).

1.3 Vyjadrením súhlasu v procese registrácie prostredníctvom Webu alebo Aplikácie súhlasíte s týmito OP v celom rozsahu a beriete na vedomie, že všetky práva a povinnosti ustanovené v týchto OP sú pre Vás záväzné najmä, ale nie výlučne povinnosť uhradiť dohodnuté sumy sankcií napríklad zmluvné pokuty (ďalej aj ako „pokuty“) alebo storno za podmienok ustanovených týmito OP vrátane dokumentov, na ktoré tieto OP odkazujú (napríklad cenník pokút).

1.4 Poskytovateľ prostredníctvom Webu a Aplikácie vytvára pre jej Užívateľov platformu, prostredníctvom ktorej Užívatelia získajú príležitosť uzatvoriť medzi sebou nájomnú zmluvu, na základe ktorej Užívateľ v postavení prenajímateľa za odplatu dočasne prenecháva podľa dohodnutých podmienok do užívania druhého Užívateľa v postavení nájomcu Predmet nájmu, ktorý je prenajímateľ oprávnený prenechať do užívania inej osobe z titulu vlastníckeho alebo iného práva prenajímateľa umožňujúceho mu Predmet nájmu prenajímať a nájomca sa zaväzuje za takéto prenechanie zaplatiť dohodnutú odplatu (ďalej aj ako „Nájomná zmluva“). Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou Nájomnej zmluvy. Poskytovateľ pre Užívateľov iba sprostredkúva možnosť uzatvorenia Nájomnej zmluvy medzi nimi samotnými a zároveň poskytuje služby zabezpečenia platobného styku medzi Užívateľmi. V nadväznosti na uvedené, spory vzniknuté v súvislosti s porušením práv a povinností vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy, porušením práv spotrebiteľov a porušením právnych predpisov súvisiacich a/alebo vyplývajúcich z Nájomnej zmluvy a nájomného vzťahu medzi zmluvnými stranami (Užívateľmi) musia riešiť zmluvné strany (Užívatelia) výlučne medzi sebou. Užívatelia nemajú právo si voči Poskytovateľovi uplatniť akékoľvek nároky z Nájomnej zmluvy ako ani nároky z dôvodu, že sa očakávaný výsledok nedostavil s výnimkou nároku na vyplatenie alebo vrátenie nájomného alebo kaucie uhradených v súlade s týmito OP a sankcií (napríklad pokuty alebo storno) uložených v súlade s týmito OP.

1.5 Aplikácia je digitálna aplikácia Poskytovateľa určená na využívanie Služieb Poskytovateľa. Predmetná Aplikácia umožňuje Užívateľom v postavení nájomcu vyhľadať a prenajať si určitý Predmet nájmu, ktorý je inzerovaný prostredníctvom Aplikácie vo webovom rozhraní alebo v ich smartfóne a Užívateľom v postavení prenajímateľa uverejniť prostredníctvom Aplikácie vo webovom rozhraní alebo v jeho smartfóne inzerát Predmetu nájmu, ktorý má záujem prenajať. Aplikácia podporuje štandardné desktopové operačné systémy a operačný systém iOS alebo Android, Užívateľ musí disponovať zariadením podporujúcim fungovanie Aplikácie, aby ju bolo možné nainštalovať a riadne užívať. Užívatelia majú stále možnosť využívať Služby aj prostredníctvom Webu.

1.6 Prenajímateľ je Užívateľ, fyzická alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná pre využívanie Služieb prostredníctvom Webu alebo Aplikácie ako prenajímateľ a má k dispozícii Predmet nájmu, ktorý má záujem dočasne odplatne prenajať prostredníctvom Webu alebo Aplikácie (ďalej aj ako „Prenajímateľ“). Prenajímateľ berie na vedomie, že v prípade ak sa na prevádzkovanie jeho činnosti ako prenajímateľa pre neho vyžadujú akékoľvek povolenia a/alebo oprávnenia, zodpovedá za to, že nimi riadne v súlade s relevantnými právnymi predpismi disponuje. Prenajímateľ berie na vedomie, že v prípade ak Nájomná zmluva je zmluvou spotrebiteľskou a má postavenie dodávateľa, je povinný si voči nájomcovi v postavení spotrebiteľa splniť si všetky zákonné povinnosti ustanovené relevantnými právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľov.

1.7 Nájomca je Užívateľ, fyzická alebo právnická osoba, registrovaná pre využívanie Služieb prostredníctvom Webu alebo Aplikácie ako nájomca a má záujem si odplatne prenajať Predmet nájmu od Prenajímateľa prostredníctvom Webu alebo Aplikácie (ďalej aj ako „Nájomca“).

1.8 Inzerát je ponuka vytvorená Prenajímateľom prostredníctvom Webu alebo  Aplikácie za účelom oboznámenia Nájomcu o Predmete nájmu a podmienkach nájmu (ďalej aj ako „Inzerát“), ktorý obsahuje najmä podrobný popis Predmetu nájmu, technickú špecifikáciu, fotky Predmetu nájmu, dodatočné podmienky nájmu, miesto vyzdvihnutia a miesto odovzdania predmetu nájmu, nájomné (cena za nájom) s uvedením, za aké obdobie nájmu je uvedené nájomné (minúta, hodina, deň, týždeň, mesiac a podobne), suma kaucie a doplnkové služby vrátane ich ceny.

1.9 Predmet nájmu je hnuteľná vec, ktorú má Prenajímateľ vo vlastníctve alebo je jej oprávneným držiteľom a má právo ju prenajímať. Predmetom prenájmu nemôže byť vec, s ktorou nie je možné v rámci občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov nakladať alebo ktorej prechovávanie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky (ďalej aj ako „zakázaný Predmet nájmu“). Poskytovateľ nepreberá v prípade ponúkania Predmetu prenájmu podľa predchádzajúcej vety žiadnu zodpovednosť a túto zodpovednosť v celom rozsahu nesie Prenajímateľ. Prenajímateľ nesmie pridať a/alebo zverejniť Inzerát prostredníctvom Webu a/alebo Aplikácie so zakázaným Predmetom nájmu alebo s Predmetom nájmu ku ktorého prenajímaniu nemá žiadny právny titul a/alebo nemá na jeho prenajímanie príslušné povolenia a/alebo oprávnenia. Prenajímateľ zodpovedá za to, že Predmet nájmu je bezpečný, je v stave vhodnom na účel jeho využitia.

1.10 Kaucia je suma uvedená v Inzeráte ako „kaucia“. Kaucia predstavuje sumu, ktorá slúži na úhradu nevysporiadaných nárokov Prenajímateľa vniknutých z nájomného vzťahu a/alebo z Nájomnej zmluvy, najmä  prípadnej škody na Predmete nájmu spôsobenej Nájomcom alebo osobami, ktorým Nájomca čo aj z nedbanlivosti umožnil užívať Predmet nájmu alebo nevysporiadaných nárokov Prenajímateľa a/alebo Poskytovateľa z uložených sankcií (napríklad pokuty, storno) (ďalej aj ako „Kaucia“). Kaucia zároveň predstavuje sumu, z ktorej Poskytovateľ môže v prípadoch upravených v týchto OP strhnúť určitú sumu uvedenú v týchto OP alebo v cenníku služieb na ktorý tieto OP odkazujú. Kaucia je vratná a jej celú sumu (v prípade ak nie sú dôvody na jej použitie Prenajímateľom alebo Poskytovateľom) alebo nespotrebovanú časť (ak sa použije Prenajímateľom alebo Poskytovateľom, avšak nie v celom jej rozsahu) po skončení nájmu Poskytovateľ zasiela Nájomcovi na jeho účet bežne do dvoch (2) pracovných dní, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní od vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi. V prípade, ak nebude dodržaná lehota vrátenia Kaucie podľa predchádzajúcej vety, Nájomca sám zašle odôvodnenie, prečo Kaucia nebola doposiaľ vrátená alebo má Nájomca možnosť dopytovať Poskytovateľa za účelom vrátenia Kaucie.

1.11 Nájomné je suma odplaty za nájom Predmetu nájmu uvedená v Inzeráte ako „nájomné“ (ďalej aj ako „Nájomné“). Suma musí byť uvedená v eurách a zároveň musí byť určené obdobie (časový úsek) za aké táto suma nájomného Prenajímateľovi patrí (napríklad minúta, hodina, deň). Celkové nájomné za celú dobu nájmu určenú Nájomcom a potvrdenú Prenajímateľom je súčinom ceny nájmu za stanovenú časovú jednotku (napríklad minúta, hodina, deň)  a celkového počtu časových jednotiek trvania nájmu. 

1.12 Doplnkové služby  sú služby spojené s prenájmom Predmetu nájmu poskytované Prenajímateľom, ktorými sú napríklad najmä, ale nie výlučne doprava Predmetu nájmu na miesto určené Nájomcom, poskytnutie ďalšieho príslušenstva Predmetu nájmu, montáž, obsluha a podobne (ďalej aj ako „Doplnkové služby“). Cena Doplnkovej služby je v Inzeráte uvedená osobitne ako konkrétna suma alebo môže byť oznámená až na dopyt Nájomcu a pri jej objednaní Nájomcom sa jej cena pripočítava k cene Nájmu.

1.13 Poverená osoba je Užívateľom označená osoba prostredníctvom jej registrácie v Aplikácii alebo na Webe v jeho Užívateľskom účte, ktorá je oprávnená Užívateľa zastupovať vo všetkých úkonoch týkajúcich sa Nájomnej zmluvy a Predmetu nájmu najmä, ale nie výlučne na prevzatie alebo odovzdanie Predmetu nájmu (ďalej aj ako „Poverená osoba“). Užívateľ registráciou Poverenej osoby túto osobu výslovne splnomocňuje na všetky právne úkony podľa tohto bodu tohto článku týchto OP a na všetky úkony s tým spojené alebo tým vyvolané.

 

2 Používanie Aplikácie a Webu

2.1 Na využívanie Služieb Poskytovateľa si Užívatelia môžu nainštalovať Aplikáciu alebo ju využívať v rámci kompatibilného webového rozhrania alebo môžu využívať Služby Poskytovateľa cez Web, prostredníctvom ktorých si musia pred začatím využívania Služieb vytvoriť svoj užívateľský účet (ďalej aj ako „Účet“), ktorý je bližšie upravený v článku 3 týchto OP.

2.2 Aplikácia a Web umožňuje Užívateľom pridávanie a prezeranie Inzerátov a vzájomnú komunikáciu za účelom nájmu Predmetu nájmu. Ak nemá Užívateľ vytvorený Účet, môže si iba prezerať Inzeráty. Bez predchádzajúceho vytvorenia Účtu, t. j. bez registrácie nie je možné pridanie Inzerátu alebo prenajatie Predmetu nájmu.

2.3 Chyby v Aplikácii alebo nefunkčnosť Webu Poskytovateľ s prihliadnutím na ich rozsah a náročnosť odstraňuje v primeranej lehote, avšak Užívateľ Aplikácie alebo Webu berie na vedomie aj možné dlhodobejšie obmedzenie Aplikácie alebo Webu, a to z technických dôvodov. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za skutočnú škodu a ani za ušlý zisk, ktorý môže vzniknúť v dôsledku technickej nefunkčnosti Aplikácie alebo Webu, resp. nesprávnej činnosti Aplikácie alebo fungovania Webu, čo Užívatelia berú na vedomie a súhlasom s OP v celom rozsahu akceptujú.

2.4 V súvislosti s využívaním Služieb Poskytovateľa a súhlasom s týmito OP majú Užívatelia udelenú neprevoditeľnú a nepostúpiteľnú licenciu na používanie Aplikácie a prístup k Aplikácii, t. j. na používanie Aplikácie v mobilnom zariadení alebo vo webovom rozhraní za účelom využívania služieb Poskytovateľa.

2.5 Pri používaní Aplikácie alebo Webu sa Užívatelia zaväzujú, že nebudú uskutočňovať najmä, ale nie výlučne nasledovné úkony:

  • obchádzať bezpečnostné funkcie, rušiť ich a zasahovať do nich;
  • obchádzať Poskytovateľa a komunikovať s Užívateľmi mimo Aplikácie alebo Webu s výnimkou obdobia, počas ktorého Poskytovateľ prostredníctvom e-mailu alebo Aplikácie respektíve Webu sprístupní Užívateľovi kontaktné údaje druhého Užívateľa za účelom efektívnej a operatívnej komunikácie Užívateľov v súvislosti s nájmom (tieto kontaktné údaje budú e-mailom alebo v Aplikácii respektíve na Webe automaticky sprístupnené po určité časové obdobie);
  • umožniť tretej osobe používať Aplikáciu alebo Web v mene Užívateľa s výnimkou Poverených osôb uvedených v článku 1. v bode 1.13 týchto OP;
  • používať Aplikáciu alebo Web v čase ich pozastaveného užívania pre Užívateľa, alebo zákazu užívania Aplikácie alebo Webu pre Užívateľa;
  • propagovať nelegálne alebo nezákonné konanie;
  • propagovať konanie, ktoré môže viesť ku škode na majetku, alebo k zraneniu určitej osoby;
  • zasahovať do kódu Aplikácie alebo Webu;
  • zhromažďovať údaje z Aplikácie alebo Webu v rozpore s týmito OP;
  • odosielať v rámci Aplikácie alebo Webu nevhodný, nepravdivý, obscénny alebo výhražný obsah;
  • odosielať obsah, ktorým by ste porušovali autorské právo, právo ochranných známok a celkovo práva tretích osôb;
  • uverejňovať inzeráty na veci, ktoré sú vylúčené z nakladania v rámci občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov alebo ktorých prechovávanie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi;
  • všetky ďalšie kroky, ktoré by sa vzhľadom na všeobecné normy správania (dobré mravy) mohli považovať za nevhodné používanie Aplikácie alebo Webu.

2.6 Porušenie pravidiel uvedených v článku 2 v bode 2.5 OP predstavuje podstatné porušenie týchto OP. Užívateľ berie na vedomie, že zodpovedá výlučne sám za všetku škodu, ktorú takýmto konaním môže spôsobiť.

2.7 Podstatné porušenie OP môže mať, na základe rozhodnutia Poskytovateľa, jeden z nasledovných dôsledkov:

2.7.1 okamžité, dočasné alebo trvalé odvolanie práva Užívateľa využívať Aplikáciu a/alebo Web;

2.7.2 okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie celého alebo časti Užívateľovho obsahu v Aplikácii a/alebo na Webe vrátane Inzerátu;

2.7.3 vymazanie alebo dočasné zablokovanie Účtu Užívateľa;

2.7.4 upozornenie zo strany Poskytovateľa;

2.7.5 prijatie potrebných právnych krokov voči Užívateľovi;

2.7.6 kontaktovanie a poskytnutie nevyhnutných informácií orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci oprávneným prejednávať priestupky alebo správne delikty.

 

3 Užívateľské oprávnenia a účty

3.1 Služby Poskytovateľa môže Užívateľ využívať za nasledovných podmienok, ktoré musia byť splnené kumulatívne:

  • riadne založený užívateľský Účet v Aplikácii alebo na Webe (online registrácia), vloženie všetkých potrebných a pravdivých osobných údajov pri procese registrácie v súlade s aktuálne platným registračným formulárom v čase registrácie, najmä meno a priezvisko /obchodné meno, adresa trvalého pobytu/ sídla spoločnosti, dátum narodenia /IČO, kontaktné údaje (telefónne číslo; e-mailová adresa), číslo bankového účtu poprípade iné údaje, ktoré budú zo strany Aplikácie na riadne registrovanie vyžiadané;
  • v prípade fyzickej osoby vek Užívateľa minimálne 18 rokov a plná spôsobilosť na právne úkony;
  • Súhlas s akceptovaním týchto OP a zároveň akceptovanie podmienok spracúvania osobných údajov; akceptáciu OP a podmienok spracúvania osobných údajov vykoná Užívateľ pri registrovaní v Aplikácii alebo na Webe zakliknutím príslušných okienok súvisiacich s uvedenými podmienkami a bez ich akceptácie nie je možné Užívateľovi poskytnúť Služby. Spracúvanie osobných údajov vyžadovaných pri registrácii je nevyhnutné na účely poskytnutia Služby a bez ich spracúvania Službu nie je možné poskytnúť.

3.2 V Účte Užívateľ musí používať svoje skutočné meno a priezvisko/obchodné meno; pravdivé osobné údaje/údaje o právnickej osobe a platné údaje o platobnej karte alebo bankovom účte a uvádzať pravdivo aj akékoľvek iné údaje, ktoré sú po Užívateľovi požadované; pričom sa Užívateľ zaväzuje všetky a akékoľvek požadované údaje po ich zmene vždy bezodkladne aktualizovať.

3.3 Užívateľ berie na vedomie, že nesie plnú zodpovednosť za prístup k svojmu Účtu vrátane zodpovednosti za správanie Poverených osôb v súlade s týmito OP, za jeho kontrolu a zabezpečenie, a to predovšetkým za: (i) užívateľské meno a heslo k svojmu Účtu; a (ii) všetky činnosti vykonávané na Účte; rovnako aj za akékoľvek opomenutia, pokiaľ nenahlási, že došlo k zneužitiu jeho Účtu. Užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť Poskytovateľovi neoprávnený prístup a neoprávnené použitie svojho Účtu.

3.4 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ má právo pozastaviť platnosť registrácie alebo zablokovať jeho Účet alebo zrušiť jeho registráciu a Účet vymazať v rozsahu potrebnom na (i) zabezpečenie zákonného používania Aplikácie a zákonného využívania služieb Poskytovateľa, ako je, okrem iného, prevencia podvodov, posudzovanie rizika, vyšetrovanie a podpora Užívateľov; (ii) zabezpečenie súladu s týmito OP; (iii) dodržiavanie príslušných právnych predpisov alebo nariadenia súdu, orgánov činných v trestnom konaní alebo iného orgánu verejnej moci alebo (iv) iné účely uvedené v týchto OP.

 

4 Využívanie Služieb Poskytovateľa

4.1 Prenajímateľ môže vytvoriť v Aplikácii alebo na Webe Inzerát podľa článku 1 bodu 1.9 týchto OP.

4.2 Nájomca môže prostredníctvom Aplikácie alebo Webu dopytovať Prenajímateľa o ďalšie potrebné informácie ohľadom Predmetu nájmu.

4.3 V prípade vážneho záujmu Nájomcu o prenajatie Predmetu nájmu uverejneného prostredníctvom Inzerátu v Aplikácii alebo na Webe Prenajímateľom, Nájomca zašle prostredníctvom Aplikácie alebo Webu Prenajímateľovi objednávku  na predmet nájmu na konkrétnu ním vybranú a zároveň dostupnú dobu nájmu.

4.4 Po odoslaní objednávky na konkrétnu dobu nájmu zo strany Nájomcu v Aplikácii alebo na Webe, Prenajímateľ dostane notifikáciu o objednávke na svojej e-mailovej adrese.

4.5 Nájomca je aj po vystavení objednávky oprávnený dopytovať od Prenajímateľa ďalšie potrebné informácie za účelom detailného oboznámenia sa s Predmetom nájmu, ako napr. dohodnúť si termín odovzdania Predmetu nájmu, resp. požiadať o ocenenie Doplnkových služieb súvisiacich s prenájmom Predmetu nájmu (napríklad doprava, montáž alebo obsluha,...) alebo požiadať o predĺženie nájmu Predmetu nájmu. Celá komunikácia medzi Nájomcom a Prenajímateľom prebieha výlučne v Aplikácii alebo prostredníctvom Webu s výnimkou prípadu, keď samotná Aplikácia alebo Web sprístupní Užívateľovi kontaktné údaje druhého Užívateľa za účelom efektívnej a operatívnej komunikácie Užívateľov v súvislosti s nájmom (tieto kontaktné údaje budú zaslané Užívateľovi e-mailom alebo v Aplikácii alebo na Webe automaticky sprístupnené po určité časové obdobie).

4.6 Prenajímateľ je oprávnený okrem schválenia objednávky Nájomcu aj uvedenú objednávku Nájomcovi zamietnuť bez udania dôvodu. O potvrdení alebo zamietnutí objednávky bude Nájomca bezodkladne notifikovaný prostredníctvom jeho e-mailu.

4.7 V prípade, že Prenajímateľ Nájomcovi potvrdil objednávku vybraného Predmetu nájmu, automaticky sa rezervuje Predmet nájmu pre Nájomcu. Nájomca je povinný uhradiť prostredníctvom dostupnej platobnej metódy v Aplikácii alebo na Webe Kauciu, Nájomné a objednané Doplnkové služby, ktorých presná suma je uverejnená v Inzeráte v súlade s podkladmi pre úhradu zaslaných Nájomcovi Poskytovateľom prostredníctvom e-mailu alebo Aplikácie respektíve Webu. Nájomca je oprávnený uhradiť Kauciu, Nájomné a objednané Doplnkové služby iba prostredníctvom platobných údajov zaslaných Poskytovateľom prostredníctvom e-mailu alebo príslušným spôsobom ponúkaným v  Aplikácii alebo na Webe. Ak Nájomca do určeného času neuhradí Kauciu, Nájomné a objednané Doplnkové služby, Predmet nájmu sa automaticky uvoľní a rezervácia zruší z dôvodov na strane Nájomcu.

4.8 V prípade, že Nájomca riadne a včas uhradil Kauciu a Nájomné za Predmet nájmu o uvedenom dostane zo strany Poskytovateľa notifikáciu spolu s podrobnými inštrukciami o ďalšom postupe, pričom uvedená notifikácia bude zo strany Poskytovateľa zaslaná aj Prenajímateľovi. Ďalej bude prebiehať komunikácia medzi Prenajímateľom a Nájomcom za účelom dohodnutia si ďalších podmienok, a to najmä za účelom odovzdania Predmetu nájmu.

4.9 Nájomná zmluva medzi Nájomcom a Prenajímateľom vzniká až riadnym uhradením celého Nájomného,  Kaucie a objednaných Doplnkových služieb Nájomcom v celom rozsahu po potvrdení objednávky Predmetu nájmu Prenajímateľom podľa tohto článku týchto OP. Nájom Predmetu nájmu trvá počas časového úseku ohraničeného Nájomcom ako určením časovej jednotky od ktorej začína nájom a končí sa časovou jednotkou určenou Nájomcom ako koniec nájmu (spolu ako doba nájmu). Začatie nájmu a skončenie nájmu schvaľuje Prenajímateľ v Potvrdení objednávky, alebo pri dohode o predĺžení doby nájmu. Nájom končí uplynutím časovej jednotky označenej ako koniec nájmu.

 

5 Odovzdanie Predmetu nájmu Nájomcovi

5.1 Nájomca a Prenajímateľ si prostredníctvom Aplikácie alebo Webu dohodnú miesto odovzdania Predmetu nájmu a čas odovzdania Predmetu nájmu v prvý deň trvania nájmu v rozsahu deň, hodina a minúta odovzdania Predmetu nájmu. Ak miesto odovzdania nie je určené podľa predchádzajúcej vety, miestom odovzdania je adresa alebo sídlo Prenajímateľa .

5.2 Telefonický kontakt druhého Užívateľa bude Nájomcovi aj Prenajímateľovi zaslaný e-mailom alebo sa zobrazí v Aplikácii alebo na Webe automaticky Nájomcovi aj Prenajímateľovi po zaplatení Nájomného, Kaucie a objednaných Doplnkových služieb zo strany Nájomcu; najskôr však približne dva až tri dni pred začiatkom nájmu. Telefonický kontakt bude v Aplikácii alebo Webe dostupný až do doby odovzdania Predmetu nájmu Prenajímateľovi.

5.3 Predmet nájmu musí byť protokolárne odovzdaný Nájomcovi prostredníctvom Aplikácie alebo Webu. V protokole bude uvedený aktuálny stav Predmetu nájmu pri odovzdaní Nájomcovi, prípadné vady, poškodenia a akékoľvek odchýlky Predmetu nájmu od špecifikácie Predmetu nájmu uvedenej v Inzeráte. Popri protokolárnom odovzdaní Predmetu nájmu, Prenajímateľ alebo Nájomca môže urobiť fotodokumentáciu Predmetu nájmu pri jeho prebratí od prenajímateľa, ktorú si sám uloží.

5.4 Kompletný proces protokolárneho odovzdania Predmetu nájmu prebehne online v Aplikácii alebo na Webe vo funkcionalite Aplikácie alebo Webu určenej na takýto účel.

5.5 Momentom odovzdania Predmetu nájmu Nájomca preberá zodpovednosť za škodu na Predmete nájmu a riadnu a náležitú starostlivosť o Predmet nájmu počas celej doby nájmu a zároveň za vrátenie Predmetu nájmu v dohodnutom čase (v dohodnutý deň, hodine a minúte daného dňa) v rovnakom stave, aký je zaznamenaný v odovzdávacom protokole (v stave v akom Nájomca prevzal Predmet nájmu od Prenajímateľa) s prihliadnutím na primerané opotrebenie veci.

5.6 Nájomca má povinnosť nahlásiť (podľa bodu 12.1 OP) prostredníctvom Aplikácie alebo Webu akékoľvek nehody alebo zranenia v súvislosti s Predmetom nájmu, poškodenia, stratu alebo odcudzenie Predmetu nájmu Prenajímateľovi a Poskytovateľovi., a to bezodkladne. V prípade, že došlo k odcudzeniu alebo úmyselnému poškodeniu Predmetu nájmu, Nájomca má povinnosť nahlásiť takúto udalosť bezodkladne aj príslušnému policajnému útvaru alebo inému príslušnému orgánu verejnej moci.

 

6 Vrátenie Predmetu nájmu Prenajímateľovi

6.1 Nájomca a Prenajímateľ si prostredníctvom Aplikácie alebo Webu dohodnú miesto a čas vrátenia Predmetu nájmu zo strany Nájomcu naspäť do rúk Prenajímateľa v posledný deň trvania nájmu v dohodnutej hodine a minúte daného dňa.

6.2 Ak nie je dohodnuté inak, miestom vrátenia Predmetu nájmu je adresa alebo sídlo Prenajímateľa .

6.3 Nájomca sa zaväzuje Predmet nájmu vrátiť Prenajímateľovi najneskôr v dohodnutom čase vrátenia v posledný deň trvania nájmu v dohodnutom mieste vrátenia Predmetu nájmu. V prípade, ak Nájomca poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinný a zaväzuje sa Prenajímateľovi a Poskytovateľovi zaplatiť pokutu podľa aktuálneho cenníka uverejneného na Webe.

6.4 Predmet nájmu musí byť protokolárne vrátený Prenajímateľovi. V protokole bude uvedený dátum a čas vrátenia, aktuálny stav Predmetu nájmu v čase vrátenia Predmetu nájmu Prenajímateľovi, prípadné vady, poškodenia a akékoľvek odchýlky Predmetu nájmu od stavu Predmetu nájmu, ktorý bol v čase odovzdania Predmetu nájmu Nájomcovi. Pri protokolárnom odovzdaní Predmetu nájmu, Prenajímateľ alebo Nájomca môže urobiť fotodokumentáciu Predmetu nájmu pri jeho vrátení Prenajímateľovi, ktorú si sám uloží.

6.5 Kompletný proces protokolárneho vrátenia Predmetu nájmu prebehne online v Aplikácii alebo na Webe vo funkcionalite Aplikácie alebo Webu určenej na takýto účel.

 

7 Platba/platobné podmienky- poplatky v rámci Aplikácie a Webu

7.1 Za poskytnuté Služby hradí Nájomca odplatu, t. j. Nájomné, Kauciu, prípadné storno poplatky alebo pokuty podľa týchto OP alebo aj odmenu za prípadné dohodnuté Doplnkové služby priamo Poskytovateľovi prostredníctvom platobných údajov uvedených v e-maily zaslanom Poskytovateľom Nájomcovi alebo prostredníctvom platobnej metódy dostupnej v Aplikácii alebo na Webe. Na tento účel, teda inkasovanie, prebratie a držanie platby, Prenajímateľ výslovne splnomocňuje Poskytovateľa. Prenajímateľ berie na vedomie, a súhlasí s tým, že Poskytovateľ zašle zaplatené Nájomné na ním určený účet v Aplikácii alebo na Webe najskôr v deň nasledujúci po dni skončenia doby nájmu, bežne do dvoch (2) pracovných dní od skončenia nájmu, najneskôr však do siedmich (7) pracovných dní. Prenajímateľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, aby si Poskytovateľ na zaplatenú sumu Nájomného a Doplnkových služieb jednostranne započítal,  strhol a/alebo ponechal svoju odmenu a/alebo pokuty a iné poplatky v zmysle týchto OP.

7.2 Za poskytnuté služby Nájomca môže platiť prostredníctvom platobných údajov uvedených v e-maily zaslanom Poskytovateľom Nájomcovi alebo dostupnou platobnou metódou, ktorá  je dostupná v Aplikácii alebo na Webe.

7.3 Nájomca súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ účtoval v mene Prenajímateľa Nájomné, Kauciu a Doplnkové služby ako sumy, ktoré mu vznikli v zmysle týchto OP, a to prostredníctvom platobných údajov uvedených v e-maily zaslanom Poskytovateľom Nájomcovi alebo prostredníctvom dostupnej platobnej metódy v Aplikácii alebo na Webe. Nájomné, Kaucia a Doplnkové služby môžu podliehať platným daniam, o ktoré môžu byť zvýšené.

7.4 Poskytovateľ poskytuje podporu pre platby za jeho Služby cez ním poskytnuté platobné údaje alebo pri platbách v Aplikácii a na Webe a poskytuje pomoc a rieši problémy súvisiace s platbami. V prípade, že Nájomca nesúhlasí s Nájomným,  Kauciou a sumou Doplnkových služieb účtovanými prostredníctvom jeho zvolenej platobnej metódy, je potrebné Poskytovateľa do 7 pracovných dní kontaktovať v súlade s bodom 12.1.

7.5 Za platby kreditnou a debetnou kartou Poskytovateľ môže účtovať servisný poplatok za každú platbu, ktorá sa pripočíta k jednotlivým objednávkam Služieb. Výška servisného poplatku je uvedená v Aplikácii a na Webe. Banka Nájomcu môže účtovať ďalšie poplatky za používanie jeho kreditnej alebo debetnej karty, ktoré nie sú zobrazené v Aplikácii a na Webe. Po vytvorení objednávky na Predmet nájmu alebo po schválení objednávky na predmet nájmu prenajímateľom sú Nájomcovi na e-mail zaslané podmienky platby za nájom, ktoré sa Nájomca zaväzuje dodržať.

7.6 Poskytovateľ využíva na účely spracovania platieb služby 3. strany.

7.7 Poskytovateľ rieši fungovanie platieb na základe ním zaslaných platobných údajov a v rámci jeho Aplikácie a na Webe a poskytuje aj podporu pri riešení problémov.

7.8 Pre službu podpory platieb musí Užívateľ kontaktovať Poskytovateľa v súlade s bodom 12.1.

7.9 Užívateľ, ktorý je Prenajímateľom, výslovne udeľuje súhlasom s týmito OP splnomocnenie pre Poskytovateľa na vystavovanie daňových dokladov v jeho mene v súvislosti s nájmom Predmetu nájmu a na všetky úkony s tým spojené alebo tým vyvolané vrátane účtovania Doplnkových služieb.

 

8 Odmena pre Poskytovateľa; Zúčtovanie platieb v Aplikácii a na Webe

8.1 Poskytovateľovi patrí za Poskytovanie Služieb Užívateľom odmena, ktorá je upravená v aktuálne platnom cenníku dostupnom tu: shareo.sk/cennik-a-zoznam-pokut.

8.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť platný cenník kedykoľvek podľa svojho uváženia, obchodnej politiky a podľa zmeny platnej legislatívy aj bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov. Užívatelia budú na zmenu cenníku následne riadne upozornený e-mailom alebo notifikáciou v Aplikácii a na Webe. V prípade pokračovania Užívateľov v používaní Aplikácie alebo Webu, toto konanie Užívateľov bude považované za akceptovanie zmien cenníka.

8.3 Po ukončení Nájomnej zmluvy prebehne zúčtovanie platieb nasledovným spôsobom:

  • v prípade ak bola Prenajímateľom požadovaná Kaucia a neprišlo k žiadnym škodám/ sporom zo strany Nájomcu, Poskytovateľ zašle späť na účet Nájomcu Kauciu v plnej výške;
  • Poskytovateľ zašle na účet Prenajímateľa Nájomné z nájmu Predmetu nájmu a uhradenú sumu za Doplnkové služby po odčítaní dohodnutej odmeny pre Poskytovateľa v súlade s aktuálne platným cenníkom podľa bodu 8.1 tohto článku týchto OP.;
  • Prenajímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený si jednostranne započítať a/alebo ponechať dohodnutú odmenu.

 

9 Vzájomné práva a povinnosti Užívateľov - Prenajímateľa a Nájomcu

9.1 Prenajímateľ je povinný odovzdať Nájomcovi Predmet nájmu za účelom jeho dočasného užívania v riadnom technickom stave, umožňujúcom využitie Predmetu nájmu na dohodnutý účel. Bežnú údržbu Predmetu nájmu počas doby nájmu je povinný vykonávať Nájomca.

9.2 Nájomca bude dodržiavať pri užívaní Predmetu nájmu pokyny Prenajímateľa, manuál/návod na používanie ak je priložený, ako aj všeobecne známe zásady používania a prevádzky Predmetu nájmu. V prípade technickej poruchy Predmetu nájmu je Nájomca bezodkladne povinný kontaktovať Prenajímateľa za účelom dohodnutia postupu odstránenia poruchy.

9.3 V prípade ak Predmet nájmu bude tvoriť aj príslušenstvo je Nájomca povinný sa riadiť pokynmi Prenajímateľa a zároveň sa riadiť technickou dokumentáciu Predmetu nájmu. V prípade ak Nájomca nebude postupovať v súlade s technickou dokumentáciou Predmetu nájmu a dôjde k poškodeniu príslušenstva Predmetu nájmu, Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za takto vzniknuté škody resp. škody spôsobené tretím osobám.

9.4 Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu výlučne v súlade s jeho účelom. Nájomca je povinný zaobchádzať s Predmetom nájmu tak, aby nedošlo ku škode na Predmete nájmu ani k jeho neprimeranému opotrebeniu. Nájomca je povinný Predmet nájmu chrániť pred poškodením, stratou alebo zničením a zodpovedá Prenajímateľovi za každé poškodenie, stratu a zničenie Predmetu nájmu v plnom rozsahu bez ohľadu na zavinenie Nájomcu.

9.5 Predmet nájmu môže užívať len Nájomca. Za poškodenie Predmetu nájmu osobou, ktorej Nájomca Predmet nájmu zveril, nesie zodpovednosť Nájomca, akoby škodu na Predmete nájmu spôsobil sám.

9.6 Právo užívať Predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bol nájom dojednaný.

9.7 Prípadné poškodenie alebo vady na Predmete nájmu vzniknuté nadmerným opotrebením alebo nesprávnym užívaním Predmetu nájmu alebo z iných dôvodov zavinených alebo spôsobených Nájomcom počas trvania nájomného vzťahu znáša v plnej výške Nájomca.

9.8 Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže Predmetu nájmu je Nájomca povinný bezodkladne ohlásiť túto skutočnosť na príslušnom oddelení Policajného Zboru, za účelom spísania protokolu o ohlásení krádeže a tento protokol je povinný predložiť Prenajímateľovi.

9.9 V prípade, ak počas trvania nájomného vzťahu dôjde k strate, krádeži, prípadne k zničeniu Predmetu nájmu, tak že sa Predmet nájmu stane neupotrebiteľným, Nájomca sa zaväzuje uhradiť Prenajímateľovi v lehote 15 dní odo dňa vzniku škodovej udalosti Nájomcovi obstarávaciu cenu Predmetu nájmu a Poskytovateľovi sumu zmluvnej pokuty uvedenú v cenníku dostupnom na Webe; tým nie je dotknutý nárok Prenajímateľa na náhradu škody vo výške prevyšujúcej súčet obstarávacej ceny a sumy zmluvnej pokuty uvedenej v cenníku dostupnom na Webe.

9.10 Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe, uvedené neplatí ak Prenajímateľ udelí Nájomcovi na takéto konanie písomný súhlas.

9.11 Nájomca berie na vedomie, že je pri užívaní Predmetu nájmu povinný riadne dodržiavať všetky pravidlá a právne predpisy a zároveň berie na vedomie, že za porušenie týchto predpisov a pravidiel, prípadne za škodu na majetku a zdraví tretích osôb, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením, zodpovedá výlučne Nájomca. Nájomca zároveň berie na vedomie, že zodpovedá aj za porušenie pravidiel, právnych predpisov uvedených v prechádzajúcej vete tohto bodu všeobecných podmienok ako aj za prípadnú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s ich porušením, ak tieto boli porušené tretími osobami, ktoré Predmet nájmu zverený Nájomcovi užívali.

 

10 Storno – zrušenie sprostredkovateľských služieb

10.1 Okamihom uzatvorenia Nájomnej zmluvy medzi Užívateľmi (Nájomca a Prenajímateľ), Nájomca alebo Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Nájomnej zmluvy len v spojení s uhradením odstupného - storno poplatku, ktorého podmienky a sadzba je uvedená osobitne v aktuálne platnom cenníku dostupnom tu: shareo.sk/cennik-a-zoznam-pokut

10.2 Poskytovateľ je oprávnený na účel úhrady storno poplatku pre Poskytovateľa a Prenajímateľa započítať si sumu uhradeného Nájmu,  Kaucie a Doplnkových služieb zo strany Nájomcu, s uvedeným Nájomca výslovne súhlasí.

10.3 Storno poplatok môže podliehať platným daniam, o ktoré môže byť navýšený.

10.4 Ak v rámci časového rozmedzia 48 hodín Nájomca zruší svoju žiadosť o rezerváciu u viacerých Prenajímateľov, Poskytovateľ je oprávnený dočasne zablokovať Účet Nájomcu v Aplikácii ako upozornenie. Po pokračovaní v uvedenom konaní zo strany Nájomcu, Poskytovateľ je oprávnený Účet Nájomcu zablokovať na dlhšie časové obdobie, minimálne na obdobie dvoch (2) mesiacov, maximálne na obdobie piatich (5) mesiacov. Po uplynutí minimálnej doby dvoch (2) mesiacov, je Nájomca oprávnený požadovať reaktiváciu Účtu, pričom žiadosť Nájomcu bude náležite preskúmaná a vyhodnotená.

 

11 Zodpovednosť Poskytovateľa

11.1 Užívatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že používanie Služieb Poskytovateľa je na ich výhradné osobné riziko a že Poskytovateľ nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek dôsledky, nároky, požiadavky, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, poplatky, náklady a výdavky, pokuty, právne náklady alebo odškodnenia akéhokoľvek druhu, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné a či už známe alebo neznáme, ktoré by mohli utrpieť Užívatelia alebo tretie osoby v súvislosti s využívaním služieb Poskytovateľa.

11.2 Ak využitím niektorej zo služieb Poskytovateľa dôjde k zraneniu inej osoby alebo k škodám na majetku, Užívatelia budú niesť zodpovednosť za všetky následky, nároky, požiadavky, žaloby, straty, záväzky, škody, zranenia, poplatky, náklady a výdavky, pokuty, právne poplatky, súdne spory alebo odškodnenia akéhokoľvek druhu, či už predvídateľné alebo nepredvídateľné, či už známe alebo neznáme. V prípade, že v dôsledku konania Užívateľa bude Poskytovateľ musieť vyhovieť nárokom       tretích osôb, Užívateľ sa za uvedené zaväzuje znášať výhradnú zodpovednosť, pričom súhlasí s tým, že Poskytovateľa odškodní za všetky straty, ktoré mu v súvislosti s takýmito nárokmi 3. osôb vznikli a na takéto odškodnenie môže Poskytovateľ použiť aj zaplatenú Kauciu.

 

12 Rôzne

12.1 Oznámenia a akákoľvek ďalšia komunikácia v súvislosti s týmito OP alebo Službami Poskytovateľa sa primárne uskutočňuje prostredníctvom Aplikácie, Webu alebo odoslaním e-mailu na adresu: info@shareo.sk alebo podaním hlásenia prostredníctvom kanálov zákazníckej podpory.

 

13 Zmeny OP

13.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto OP kedykoľvek podľa svojho uváženia, podľa vývoja služieb, obchodnej politiky a podľa zmeny platnej legislatívy.

13.2 V prípade podstatných zmien OP, Užívatelia budú na zmenu upozornený e-mailom alebo notifikáciou v Aplikácii a na Webe. V prípade pokračovania Užívateľov vo využívaní Služieb Poskytovateľa alebo v používaní Aplikácie respektíve Webu, Poskytovateľ toto konanie Užívateľov bude považovať za akceptovanie zmien a doplnení týchto OP. Užívatelia budú povinní tieto zmeny OP v celom rozsahu rešpektovať s čím výslovne súhlasia.

 

14 Spracúvanie osobných údajov

14.1 Poskytovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov v súlade s nariadením európskeho parlamentu (EÚ) 2016/679 zo dňa 27-04-2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na účely a za podmienok podrobnejšie upravených tu: www.shareo.sk/ochrana-osobnych-udajov.

14.2 Užívatelia berú na vedomie, že registráciou v Aplikácii alebo na Webe berú na vedomie podmienky spracúvania osobných údajov Poskytovateľom a že s týmito boli oboznámení.

 

15 Záverečné ustanovenia

15.1 Tieto OP, ako aj všetky právne vzťahy z nich vyplývajúce, resp. vzniknuté sa riadia platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Účastník v postavení Prenajímateľa, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou ktorá koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (t. j.  dodávateľ), berie na vedomie, že v prípade poskytovania nájmu spotrebiteľom, je povinný dodržať všetky právne predpisy a splniť si všetky povinnosti v súvislosti s ochranou spotrebiteľa.

15.2 Účastníci si môžu vzájomné vzťahy, ktoré sa netýkajú a ani žiadnym spôsobom neovplyvňujú nároky, práva a povinnosti Poskytovateľa alebo platobného styku a platieb podľa týchto OP alebo komunikácie medzi Užívateľmi, písomnou dohodou upraviť aj odlišne od týchto OP, avšak znášajú všetku zodpovednosť za zákonnosť takýchto odlišných podmienok. V prípade existencie písomnej dohody podľa predchádzajúcej vety má táto dohoda prednosť pred OP.

15.3 Tieto OP sú platné a účinné odo dňa 01.06.2022.